10. ledna 2019

Termíny odečtů měřidel

Pro nutné odečty měřidel žádáme o zpřístupnění bytů a měřidel v níže uvedených domech.

čtvrtek 10.1.2019
Dům č.p.
Čas
215 - 216
16.30 - 16.40 hod.
219 - 220
16.40- 16.50 hod.
217 - 218
16.50  -17.00 hod.
229 - 231
17.00 - 17.10 hod.
243 - 244
17.15  -17.25 hod.
245 - 246
17.30 - 17.45 hod.
292 - 293
17.50 - 18.00 hod.čtvrtek 17.1.2019
Dům č.p.
Čas
386
18.00 - 18.45 hod.
387
18.45 - 19.30 hod.neděle 20.1.2019
Dům č.p.
Čas
388
16.00 - 17.30 hod.
389
17.30 - 19.00 hod.

V domech kde jsou instalovány dálkové odečty měřidel je prováděn odečet bez nutnosti vstupu do bytu.
Měřidla jsou nastavena s pamětí spotřeby vždy k 31.12.

Výše anuity - informace nájemníkům

Výše anuity (nesplaceného úvěru na výstavbu) činí k 1.7.2019 :
Pod Tvrzí 386 – 387, 388 – 389 a  390 -  391 :
Byt velikosti  43,06m2  -  2 + kk           ve výši 27.021,-Kč
Byt velikosti  70,69m2  -  3 + 1             ve výši 44.359,-Kč
Byt velikosti  76,22m2  -  3 + 1             ve výši 47.822,-Kč

Pokud budete chtít převést byt do vlastnictví ve 2. pololetí 2019 musí být tato anuita splacena nejpozději do 30.4.2019.

30. prosince 2015

Zpráva mandátní komise schůze delegátů Bytového družstva

Zpráva mandátní komise schůze delegátů Bytového družstva Odolena Voda dne 16.9.2015

V souladu s pořadem jednání Schůze delegátů Bytového družstva Odolena Voda byla dne 16.9.2015  zvolena mandátní komise v tomto složení:

Po provedené kontrole presenční listiny konstatuje mandátní komise, že na schůzi delegátů bylo delegováno 15 delegátů, je přítomno celkem …14.…… delegátů s 93,33% počtem hlasů oprávněných k hlasování.

Mandát delegátů se opírá o ustanovení čl. 68 platných stanov BD Odolena Voda.

Na dnešním jednání je přítomna nadpoloviční většina  zvolených delegátů nebo jejich náhradníků a proto je schůze  delegátů způsobilá se právoplatně usnášet. 

Usnesení Z jednání shromáždění delegátů Bytového družstva

Usnesení Z jednání shromáždění delegátů Bytového družstva Odolena Voda ze dne 16.9.2015

V části A – Bere na vědomí:

  1. Zprávu předsedy představenstva o činnosti představenstva 

V části B – Schvaluje:

  1. Provedenou volbu členů představenstva na období do r. 2020 ve složení: Hanžl David, Harmáčková Monika, Říhová Jana 
  2. Provedenou volbu členů kontrolní komise do r. 2020 ve složení: Doležalová Jana, Herda František, Marie Malá. Náhradníkem je Pavla Mikolášková
  3. Snížení dlouhodobé zálohy na opravy domu u sam. 09 na ……25……. Kč/měs/m2
  4. Výměnu hlavních jističů pro byty si hradí uživatelé bytů a zajišťují si opravy 

V části C – Souhlasí:

  1. S tím, aby zvolená členka představenstva pí. Jana Říhová, která je podnikatelkou s obdobným předmětem činnosti, vykonávala funkci, ke které byla zvolena.
S Usnesením z jednání shromáždění delegátů Bytového družstva Odolena Voda dne 16.9.2015:

Souhlasí                      ……………14.….……členů
Nesouhlasí                  ..…………...0…………členů
Zdržel se hlasování     .……………0………..členů

Usnesení bylo přijato.


V Odolena Vodě 16.9.2015

Zápis ze schůze kontrolní komise dne 16.9.2015

Bytové družstvo Odolena Voda, IČ 00036765
Zápis ze schůze kontrolní komise dne 16.9.2015


Přítomni:
Členové Kontrolní komise, zvoleni na schůzi delegátů dne 16.9.2015:Program: volba předsedy kontrolní komise
Usnesení:
  1. Volba předsedy kontrolní komise – všichni přítomní se dohodli, aby předsedou byla paní Jana Doležalová

Hlasování: pro návrh hlasovali všichni přítomní

Paní Jana Doležalová byla zvolena do funkce předsedy kontrolní komise a souhlasí se svým zvolením.

Odolena Voda dne 16.9.2015
 
Administrátor Vladimír Říha